Imagine Photography | Sarah Kirby | Bantam 2015-16